بیماریها و آفات گلخانه

بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

راه‌های مقابله با آفت توتا

کم کم هوا رو به گرمی میرود و یکی از خطرناکترین آفت های گوجه فرنگی مخصوصا در گلخانه ها فعال میشود … آفت توتا است. 👈برای پیشگیری از انتقال آفت از کشت قبلی به کشت جدید […]
بهمن ۵, ۱۳۹۸

تریپس در گلخانه و راه های مبارزه با آن

آفات مهم محیطهای گلخانه ای و عوامل کنترل کننده آنها پنج گروه مهم آفات محصولات گلخانهای (به ترتیب الفبا) شامل تریپسها، سفید بالکها، شته ها، کنه ها و مینوزها میباشند. تریپس ها تریپس ها از جمله […]
بهمن ۳, ۱۳۹۸

کنترل بیولوژیک آفات در گلخانه

مبانی کنترل بیولوژیک زنجیرهها و شبکههای متعدد غذایی در طبیعت ضامن پایداری بوده و در مجموع یک تعادل غذایی را در محیط زیست ایجاد میکنند. بطور کلی این ارتباطها را می توان به پنج دسته تقسیم […]