رئیس جمهور از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان بازدید کرد