توسعه خوشه گلخانه ها با حمایت مالی شرکت شهرکهای صنعتی