بازدید دکتر علیرضا بزرگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی از شهرکهای کشاورزی استان تهران