ایجاد ۵۰۰ واحد گلخانه ای با ۱۹۰ هکتار وسعت در استان همدان