اساتید همکار با گلخانه بان

نام و نام خانوادگی  سمت تحصیلات شماره تماس
مجید تبرایی مدیر لیسانس ۰۹۱۵۰۲۲۲۲۲۲
مجید تبرایی مدیر لیسانس ۰۹۱۵۰۲۲۲۲۲۲
مجید تبرایی مدیر لیسانس ۰۹۱۵۰۲۲۲۲۲۲
مجید تبرایی مدیر لیسانس ۰۹۱۵۰۲۲۲۲۲۲
مجید تبرایی مدیر لیسانس ۰۹۱۵۰۲۲۲۲۲۲